Til Tomtvasslagets medlemmer

Tomtvasslaget er av Skogn og Grønning Almenninger forelagt forslag til revidert reguleringsplan for nye hyttetomter, og blitt oppfordret til å legge denne ut for våre medlemmer. Styret behandlet saken i styremøte den 15.3.2023 og kommet frem til følgende:

Reguleringsplan Tomtvatnet Sør.
Tomtvasslaget støtter den reviderte reguleringsplanen. Det er samme antall hytter som tidligere, men noen er flyttet på i forhold til tidligere plan.

Tomtvasslaget ser positivt på at det er regulert inn et friområde. Vi registrerer at en del av de nye hyttene (Nr 9-12) er lagt nært friområdet. Disse må ikke føre til «privatisering» av friområdet. Det må opprettholdes en avstand og skille mellom hyttetomtene og friområdet.

6 hytter er flyttet til nedsiden av veien. Dette er tomter som er flyttet nærmere vannet enn på eksisterende plan. Disse ser ut til å ligge utenfor 100meters grensa, og noe høyere enn vannet. Vi oppfatter det slik at disse ikke medfører privatisering av strandområdet, og virker heller ikke inngripende i forhold til eksisterende hytter. Tomtvasslaget vil ikke støtte senere utbygging av flere hytter nært vannet.

Innregulert område for naust bør bidra til flere fellesnaust, som igjen kan bidra til å fjerne båter som nå ligger åpent ved vannet. Fellesnaustet bør dekke behov for minst de 30 nye hyttetomtene. Tomtvasslaget ønsker at SGA i denne sammenheng også ser på muligheten for å ordne brygge med båt til felles benyttelse i tilknytning til naustene eller friområdet.

Tomtvasslaget stiller spørsmål om det er planlagt med tilstrekkelig parkering for de nye hyttene. Det er planlagt flere nye veier inn til hytteområdene. Dette medfører også enklere tilgang for eksisterende hytter. Veiene medfører også at det muligens må justeres på traseen for skiløypa.

Vedlegg: Kart over plassering av tomter, friområde og fellesnaust.