Vedtekter

Vedtekter Tomtvasslaget oppdatert 2015

VEDTEKTER FOR TOMTVASSLAGET.
§ 1. FORMÅL
Tomtvasslaget er en sammenslutning av hytteeiere rundt Tomtvatnet i Skogn, samt andre interesserte som vil arbeide for å fremme de felles formål disse har. Laget vil arbeide for best mulige vegforbindelser både sommer og vinter, og at det legges til rette for jakt og fiske. Videre vil laget arbeide for å bevare og videreutvikle området som et godt og hensiktsmessig utfarts- og rekreasjonsområde for alle. Tomtvasslaget skal holde seg orientert om aktuelle saker, planer og tiltak som er under forberedelse i området. Tomtvasslaget skal ivareta alle medlemmene sine interesser i forhold til grunneiere, statlige-, fylkeskommunale- og kommunale myndigheter.
§2. MEDLEMMER.
Som medlem opptas enhver som vil arbeide for lagets formål, og som har betalt årskontingent. Ved betalt kontingent anses lagets vedtekter som akseptert. Styret kan utelukke fra medlemskap den som ikke overholder lagets vedtekter, regler og andre lover om jakt, fiske og annen ferdsel i utmark som til enhver tid gjelder. Eventuelle utelukkelser av medlemsskap kan innankes for årsmøtet.
§3. STYRET – ÅRSMØTET.
Til å lede lagets virksomhet velges et styre på syv faste medlemmer og ett varamedlem.Varamedlemmet kalles inn til styremøtene. Styret kaller inn til årsmøte i løpet av november måned hvert år. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet behandles:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av minst to underskriftspersoner
5. Årsberetning.
6. Revidert regnskap for siste år.
7. Medlemskontingenten.
8. Innkomne saker
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Medlemsmøter kan holdes når styret finner det nødvendig,
§4. VALG.
Årsmøtet foretår følgende valg:
1. Det ene året velges leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Alle med funksjonstid på to år.
2. Påfølgende år velges nestleder, kasserer og to styremedlemmer. Alle med funksjonstid på to år.
3. Revisor velges for to år det ene året, og vararepresentant velges for to år det neste året.
4. Valgkomite består av tre personer: Velges en for hvert år, med funksjonstid i tre år.
Valg kan skje skriftlig eller muntlig.
Leder, nestleder, kasserer og revisor velges ved særskilte valg. Hvert medlem har bare en stemme og stemmerett utøves bare ved personlig fremmøte. Ved tilfelle stemmelikhet teller lederen sin stemme dobbelt. Styret velger sekretær.
§5 ØKONOMI
Virksomheten til Tomtvasslaget finansieres av kontingenten, som betales inn av medlemmene. Størrelsen på medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Regnskapsperioden er fra årsmøte til årsmøte. Styret fastsetter forfallsdato for medlemskontingenten.
§6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3av stemmeberettigede medlemmer krever det. Kunngjøring skjer på samme måte som ordinært årsmøte med minst fjorten dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er kunngjort i innkallingen.
§7. OPPLØSNING.
I tilfelle det oppstår situasjoner som tilsier at laget bør eller må oppløses, skal det sittende styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte, som avgjør på hvilke måte lagets eventuelle midler eller aktiva skal avhendes.
§8. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Endring i disse vedtekter kan kun foretas av årsmøtet og med minst 2/3 flertall. Forslaget om endringer må sendes styret og kan ikke fremsettes på årsmøtet.
Levanger, 12.11.2015